Βερανζέρου 1 (6ος όροφος) Πλατεία Κάνιγγος - Αθήνα 10677

+30 210 3809847 info@sfaira.org

ΕΡΓΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ & ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ

Η σφαιρα είναι πρωτοπόρα εργοληπτική εταιρία ηλεκτρομηχανολογικών έργων στη βιομηχανία και σε μεγάλες κτιριακές εγκαταστάσεις. Διαθέτοντας μεγάλη εμπειρία στην υλοποίηση έργων, τον απαραίτητο εξοπλισμό και το κατάλληλα εκπαιδευμένο ανθρώπινο δυναμικό σχεδιάζει, υλοποιεί και συντηρεί ηλεκτρομηχανολογικά έργα για μεγάλες βιομηχανίες, εργοστάσια ιδιωτών, βιοτεχνίες, πολυεθνικές εταιρίες με εξειδικευμένα έργα, μεγάλες κτιριακές εγκαταστάσεις και πολυχώρους. Η δραστηριότητα αφορά υλοποίηση έργων στην Ελλάδα χωρίς γεωγραφικούς περιορισμούς, π.χ. ηπειρωτική χώρα, νησιά, κέντρα πόλεων, ΒΙΠΕ κτλ., όπως επίσης και στο εξωτερικό.

Οι κυριότερες δραστηριότητες ηλεκτρομηχανολογικών έργων αφορούν:

  • Οδεύσεις καλωδιώσεων ισχύος σε μεταλλικές σχάρες βιομηχανικού τύπου, υπόγεια ή εναέρια με χρήση κατάλληλων καλωδιώσεων, ώστε να διασφαλίζεται το απαιτούμενο επίπεδο μόνωσης και πτώσης τάσης.
  • Εγκατάσταση ηλεκτρολογικών πινάκων παντός τύπου, π.χ. τύπου συναρμολογούμενου πεδίου, ντουλάπες, επίτοιχοι, αυτοματισμού κτλ. Η εγκατάσταση ελέγχεται πριν τη λειτουργία με όργανα μέτρησης μόνωσης και παρέχεται εγγύηση καλής λειτουργίας.
  • Εγκατάσταση μηχανών παραγωγής, ρύθμιση και δοκιμαστική περίοδος λειτουργίας μέχρι την άρτια και σωστή λειτουργία της παραγωγικής μονάδας.
  • Δομημένη καλωδίωση, χρήση οπτικών ινών, ασύρματες ζεύξεις και υλοποίηση κατάλληλης τοπολογίας για δίκτυα φωνής-δεδομένων σε κτιριακές και βιομηχανικές εγκαταστάσεις.
  • Μεταγωγές ΔΕΗ-Ηλεκτροπαραγωγών ζευγών για την αυτόματη αδιάλειπτη λειτουργία των κρίσιμων παραγωγικών μονάδων και των ευαίσθητων φορτίων σε κτίρια. Εγκατάσταση γεννητριών και σε ειδικές περιπτώσεις πλήρη αδιάλειπτη λειτουργία με χρήση κατάλληλων διατάξεων, όπως static switch.
  • Εγκατάσταση αντλιών, σωληνώσεων και μεταλλικές κατασκευές για διάφορα έργα στη βιομηχανία. Συντήρηση υπαρχόντων έργων και αποκατάσταση βλαβών.

Ασφάλιση Έργων
Το κάθε έργο ασφαλίζεται για αστική ευθύνη έναντι εργαζομένων και τρίτων (ατύχημα, θάνατος κτλ.), όπως επίσης και για υλικές ζημιές της υφιστάμενης περιουσίας, του εργοταξιακού εξοπλισμού κά.